Digiscrap Digitaal scrappen

Digiscrap Challenges - Uitdagingen => Maandelijkse Digi-uitdagingen => Topic gestart door: Femke SPPP op 29-09-2019, 21:26:48

Titel: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 29-09-2019, 21:26:48
Lieve deelneemsters, hartelijk bedankt voor het meedoen! Morgenavond maak ik namens ons team de winnares van deze uitdaging bekend  :yes: --> En de WINNAAR IS... fotojose!!!

Van harte gefeliciteerd @fotojose (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5237), ik stuur je zometeen een PM!

Even een paar lovende woorden:

Citaat
Mooie afstemming van kleuren, alles past goed in het thema en je foto is mooi helder en goed van kleur! Super
Citaat
Ik ben helemaal weg van de LO van fotojose. De foto van Rainbow mountain en dan die regenboog achtige cirkels in de achtergrond vind ik echt zo mooi bij elkaar passen.

(https://digiscrap.nl/gallery/36/5237-031019192039.jpeg)

Foto uitdaging (English version is under the Dutch text)

Hoi  :wave:! Mocht je me (nog) niet kennen: mijn naam is Femke van Studio PIX+ Prints en ik ben sinds 2011 designer bij Digiscrap.nl (voorheen onder de naam Dutchdots).

Ik heb er erg veel zin in om de uitdaging voor deze week op me te nemen en ben reuze benieuwd waar je me mee gaat verrassen!

De nadruk van deze uitdaging ligt zoals de titel het al zegt op het fotovlak. Als vormgever ben ik altijd op zoek naar het juiste evenwicht in mijn ontwerp. Of ik nu met heel veel elementen werk, of met weinig, de juiste balans zorgt ervoor of iets goed oogt of niet. Vaak zie ik prachtige layouts voorbijkomen die nog veel mooier zouden kunnen zijn als er ook voldoende aandacht aan de foto geschonken wordt. Het zijn vaak maar een paar kleine aanpassingen waardoor je layout van “O” naar “WOW” gaat. Met deze uitdaging wil ik je aansporen om goed naar je foto('s) te kijken en te beoordelen wat ze nodig hebben om samen met je scrapbookkit een mooi geheel te vormen.

De foto uitdaging is als volgt;

Maak een layout in je eigen stijl of een stijl die je mooi vindt. Gebruik voor deze uitdaging minimaal één zelfgemaakte foto en gebruik deze zonder te blenden*. Verdere foto's mag je wel blenden, tenminste als je dat wilt  icon_redface en deze foto's hoeven ook niet persé van jezelf te zijn. Een masker voor de uitdagings foto is wel toegestaan alleen als clip-on mask, zonder blending en op voorwaarde dat de foto duidelijk te zien is, dus geen transparantie in het midden! De randen mogen wel transparant aflopen. Verder geen zwart wit foto’s of foto's die gedeeltelijk zwart wit zijn. Gebruik minimaal 75% Digiscrap.nl producten, één tekststrip/titel of quote en geen templates! Je moet het dus eigenlijk helemaal alleen doen  :smiley_toohot:

Aan welke voorwaarden moet je layout en de foto voldoen:
1)  je foto onderwerp past perfect in het thema van je layout. Ga hier lekker ontspannen en creatief mee om!
2) de kleuren van je foto zijn mooi afgestemd op de kleuren van je scrapkit of andersom --> de kleuren van je scrapkit zijn mooi   
   afgestemd op je foto.
3) je foto past ook grafisch perfect in je layout door slim gebruik te maken van vormen en elementen zonder deze te blenden.
4)  je foto is mooi en helder van kleur.


Hieronder heb een zelf een clusterscrap lootje gemaakt:

(https://digiscrap.nl/wekelijkse-digi-uitdagingen/week-40-foto-uitdaging-photo-challenge/?action=dlattach;attach=7812;image)

Voor deze uitdaging heb ik eerst een kit uitgezocht waarmee ik wilde gaan scrappen (Bohemian Life - Studio PIX+ Prints) . Omdat ik mijzelf wel aangesproken voel door het thema van deze kit heb ik met mijn telefoon een selfie gemaakt. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien, je kiest een foto uit waarmee je wilt scrappen en zoekt de juiste kit erbij. Dat zal vaker het geval zijn, dan de wijze waarop ik het nu benader.  Vervolgens ben ik gaan scrappen en heb ik gaandeweg geprobeerd om de foto echt onderdeel te maken van mijn layout zonder deze naar de achtergrond te drukken. Ik wil juist bereiken dat de foto geaccentueerd wordt en niet in het geheel verdwijnt. Door de foto in het midden te plaatsen, diepte te geven, slim gebruik te maken van het cirkelpatroon op de achtergrond waardoor mijn hoofd boven de foto optisch lijkt door te lopen, de belichting wat aan te passen, de tonen een ietsje pietsje bij te stellen en de juiste uitsnede te bepalen ontstaat een mooi geheel waardoor mijn foto (met mijzelf erop  :smiley_shining:) helemaal centraal staat samen met mijn scrapwerk. En dit kan zelfs, ondanks al het geweld van de papers, bonte kleuren en vele elementjes.

Ik weet dat deze opdracht best ingewikkeld of zelfs wat moeilijk lijkt, maar laat jezelf hier niet door weerhouden! Ik vind het al heel erg leuk als je meedoet!

De Regels:
- Deze uitdaging duurt 1 week. Jouw layout moet op zijn laatst zondagavond 6 oktober gepost zijn.
- Post je layout in de gallery, en kopieer daarna de code die onder je layout,  achter "BB Code" staat, naar dit topic.
- Aan het eind van de uitdaging wordt er door de designers een winnaar gekozen.


Dit kun je winnen:
De prijs voor deze uitdaging is een unieke door mij, speciaal voor jou samengestelde herfst sample minikit:


(https://digiscrap.nl/wekelijkse-digi-uitdagingen/week-40-foto-uitdaging-photo-challenge/?action=dlattach;attach=7814;image)

Zo! Het is een heel verhaal geworden! Ik hoop dat je deze opdracht net zo leuk en spannend vind als ik, het voornaamste is dat je ervan geniet, neem de tijd! En veel succes!
Femke

* blenden houd in dat je de afbeeldingen van twee of meerdere lagen door elkaar heen mixt. In het Engels noemt men dit blenden en in het Nederlands overvloeien.

English version of the Photo challenge:

Hi :wave: ! If you don't know me (yet): my name is Femke from Studio PIX+ Prints and I have been a designer at Digiscrap.nl since 2011 (previously under the name Dutchdots).

I am really looking forward to host the challenge for this week and I am very curious how you will surprise me!

This challenge is, as the title suggests, all about the photo. As a designer I am always looking for the right balance in my design. Whether I work with a lot of elements, or with few, the right balance ensures whether something looks good or not. I often see beautiful layouts that could be even better if enough attention is paid to the photo. Often, just a few minor adjustments will change your layout from "O" to "WOW".  With this challenge I want to encourage you to take a good look at your photo (s) and assess what they need to form a beautiful whole with your scrapbook kit.

The photo challenge is as follows;
Make a layout in your own style or a style that you like. Use at least one self-made photo for this challenge and use it without blending *. You can blend further photos, at least if you want that icon_redface and these photos don't necessarily have to be yours. A mask for the challenge photo is allowed only as a clip-on mask, without blending and on the condition that the photo is clearly visible, so no transparency in the middle! The edges may be transparent. Furthermore, no black and white photos or photos that are partially black and white. Use at least 75% Digiscrap.nl products, one text strip / title or quote and no templates! So you should do it all by yourself  :smiley_toohot:

What conditions must your layout and photo meet:
1) your photo subject fits perfectly with the theme of your layout. Be relaxed and creative with this!
2) the colors of your photo are nicely matched to the colors of your scrapkit or vice versa -> the colors of your scrapkit are beautiful
   matched with your photo.
3) your photo also fits perfectly in your layout graphically by making clever use of shapes and elements without blending them.
4) your photo is beautiful and clear in color.


Below, I've made a cluster scrap myself:

(https://digiscrap.nl/wekelijkse-digi-uitdagingen/week-40-foto-uitdaging-photo-challenge/?action=dlattach;attach=7812;image)

For this challenge, I first selected a kit that I wanted to use to scrap with (Bohemian Life - Studio PIX + Prints) . Because I feel attracted by the theme of this kit, I made a selfie with my phone. You can of course also turn it around, you choose a photo with which you want to scrap and look for the right kit. That will be more often the case than  my approach now. I started scraping and gradually tried to make the photo a real part of my layout without pushing it into the background. I just want to make sure that the photo is accentuated and does not disappear completely. By placing the photo in the middle, giving it depth, making clever use of the circle pattern in the background (so that my head above the photo seems to run optically), adjust the exposure a little, adjust the tones a little bit and to determine the correct crop a beautiful whole is created so that my photo (with myself on it :smiley_shining:) is completely central along with my scrap work. And this is even possible, despite all the bussy papers, bright colors and many elements.

I know that this assignment seems quite complicated or even a bit difficult, but don't let this stop you! I really like it if you participate!

The Rules:
- This challenge lasts 1 week. Your layout must be posted no later than Sunday evening, October 6.
- Post your layout in the gallery, and then copy the code that appears below your layout, behind "BB Code", to this topic.
- At the end of the challenge, the designers choose a winner.


You can win this:
The prize for this challenge is a unique autumn sample mini kit, specially composed by me for you:


(https://digiscrap.nl/wekelijkse-digi-uitdagingen/week-40-foto-uitdaging-photo-challenge/?action=dlattach;attach=7814;image)

It has become a whole story! I hope you find this assignment as fun and exciting as I do, the most important thing is that you enjoy it, take your time! And good luck!
Femke

* blending means that you mix the images of two or more layers together.

 


Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 30-09-2019, 08:33:50
Al weer zo'n moeilijke uitdaging, maar het zou geen uitdaging zijn als het niet moeilijk was  :oohja:; jammer dat je het voorbeeld van je selfie lootje niet meegeeft  :smiley_superwink:
Ik houd wel van een uitdaging en ga ook deze week mijn best doen
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 30-09-2019, 09:12:35
jammer dat je het voorbeeld van je selfie lootje niet meegeeft  :smiley_superwink:

@dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651), ik heb de voorbeeld layout er wel bijgedaan. Of kun jij hem niet zien?
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 30-09-2019, 09:19:56
jammer dat je het voorbeeld van je selfie lootje niet meegeeft  :smiley_superwink:

@dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651), ik heb de voorbeeld layout er wel bijgedaan. Of kun jij hem niet zien?
nee geen afbeelding te zien, ook niet een icoontje wat een afbeelding zou moeten zijn of ben ik de enige die het niet ziet?
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 30-09-2019, 09:21:00
Ik ga er even naar kijken!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 30-09-2019, 09:24:17
@dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651), kun je het nu wel zien?
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 30-09-2019, 09:27:03
@dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651), kun je het nu wel zien?
Yesss nu zie ik de 2 afbeeldingen, dank je wel Femke. Leuke selfie  ;)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 30-09-2019, 09:34:36
Dankje wel @dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651)!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: aliba2 op 02-10-2019, 14:48:08
(https://digiscrap.nl/gallery/36/1959-021019144709.jpeg)

Wat een leuke uitdaging weer. Ik hoop dat ik aan alle voorwaarden voldaan heb met deze LO. :blush: Ik vond het in ieder geval leuk om te doen.
Een double exposure foto die ik afgelopen week heb gemaakt.
De herfstsfeer begint te komen in het bos maar photoshop helpt een handje  :rofl:
De achtergrond is een paper uit de PS-MeloVrijhof-SecretGarden-ArtsyPapers serie en al het andere materiaal komt uit de Urban-Nature-Collab-Collection.
https://winkel.digiscrap.nl/Urban-Nature-Collab-Collection/
De opgaande lijnen van de bomen heb ik wat terug laten komen door de verticale strepen over de paper te maken en het blaadje in de vorm van een hartje vond ik gewoon leuk. Ik hou ook van de herfst met al zijn kleuren dus vandaar. Bovendien past het ook wel bij het gedicht van Roger M.J. de Neef wat ik op internet vond.
Het geheel overgoten met een Nik filter sausje (glamour glow) om een beetje de sprookjessfeer van de foto over het geheel te krijgen.
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 02-10-2019, 15:21:00
Hoi @aliba2 (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1959) wat leuk dat je meedoet! Ik vind je layout prachtig! Prachtige achtergrond blending mooie foto's, alles past mooi in het thema en de kleuren zijn goed op elkaar afgestemd.  Mooi toepasselijke titel en gedicht. Je hebt voor een groot deel aan de opdracht voldaan! het enige puntje is geen blending op of met je hoofdfoto. Het kan zijn dat ik de voorwaarden niet duidelijk genoeg heb geformuleerd hoor!  :embarrass: icon_redface Voor mij is je prachtige layout prima! Top gedaan  :good1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: aliba2 op 02-10-2019, 15:27:46
Hoi @aliba2 (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1959) wat leuk dat je meedoet! Ik vind je layout prachtig! Prachtige achtergrond blending mooie foto's, alles past mooi in het thema en de kleuren zijn goed op elkaar afgestemd.  Mooi toepasselijke titel en gedicht. Je hebt voor een groot deel aan de opdracht voldaan! het enige puntje is geen blending op of met je hoofdfoto. Het kan zijn dat ik de voorwaarden niet duidelijk genoeg heb geformuleerd hoor!  :embarrass: icon_redface Voor mij is je prachtige layout prima! Top gedaan  :good1:
Ik heb de foto niet geblend (Voor de verandering hahaha) of bedoel je het nik filter wat toegevoegd is over de hele LO? Ik heb m ook zonder hoor. De foto is een double exposure in de camera gemaakt. Misschien dat dat t effect van blenden geeft?
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 02-10-2019, 16:02:40
Ik heb de foto niet geblend (Voor de verandering hahaha) of bedoel je het nik filter wat toegevoegd is over de hele LO? Ik heb m ook zonder hoor. De foto is een double exposure in de camera gemaakt. Misschien dat dat t effect van blenden geeft?

Nou zie ik het! Ik dacht dat de boom die links over je afbeelding valt, een wit schijnsel om zich heen had. Maar dat zit in jou foto. Dan heb je er helemaal aan voldaan @aliba2 (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1959), mijn excuses  :embarrass: Mooie foto!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 03-10-2019, 10:04:20
mijn layout voor deze uitdaging, hopelijk voldoet hij aan de eisen

(https://digiscrap.nl/gallery/36/medium_5651-031019100317.jpeg) (https://digiscrap.nl/index.php?action=gallery;sa=view;id=36672)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 03-10-2019, 11:00:42
Wow @dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651) mooi gedaan! De foto is mooi en helder, thema goed toegepast. Mooi ook dat je het groen van de bladeren in je foto laat terugkomen in de gekozen elementjes. Toppertje!  :good1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 03-10-2019, 11:20:56
Wow @dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651) mooi gedaan! De foto is mooi en helder, thema goed toegepast. Mooi ook dat je het groen van de bladeren in je foto laat terugkomen in de gekozen elementjes. Toppertje!  :good1:
dank je wel Femke
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Anita op 03-10-2019, 13:22:07
Wat een superleuke uitdaging is dit! @dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651) en @aliba2 (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1959)  fraaie layouts!!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 03-10-2019, 17:08:03
Wat een superleuke uitdaging is dit! @dunkie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5651) en @aliba2 (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1959)  fraaie layouts!!

Dank je wel
@Anita (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: fotojose op 03-10-2019, 19:21:52
(https://digiscrap.nl/gallery/36/5237-031019192039.jpeg)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Maaike PGD op 03-10-2019, 19:36:53
Mooie layouts dames, en ook heel verschillend, leuk!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Anita op 03-10-2019, 19:38:08
Heel leuk gedaan zeg!
@bloem (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=1991) @piep (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4589) @ellenruberg (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4424) @Lotje66xx (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=327) @Margie (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2537) ik daag jullie uit  :smiley_girlgiggle:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 03-10-2019, 19:51:07
Prachtige layout @fotojose (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5237)! Mooie afstemming van kleuren, alles past goed in het thema en je foto is mooi helder en goed van kleur! Super  :good1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: ellenruberg op 03-10-2019, 22:14:13
Geweldige layouts dames en wat een leuke uitdaging.
Helaas geen tijd om mee te doen deze week, ik ga er even tussenuit, mooie foto's maken voor volgende uitdagingen....
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Maaike PGD op 03-10-2019, 23:05:33
Veel plezier Ellen! Ben benieuwd naar de foto's en layouts! Wat is de bestemming?
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: piep op 03-10-2019, 23:44:33
@Anita (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2)  dat wordt zeker een uitdaging voor me, ik heb namelijk niet zoveel Digiscrap materiaal dus moet even kijken hoe of wat er mogelijk is.
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: ellenruberg op 04-10-2019, 08:05:27
Veel plezier Ellen! Ben benieuwd naar de foto's en layouts! Wat is de bestemming?

Dank je wel, we gaan naar Madeira...
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Maaike PGD op 04-10-2019, 08:31:54
ooow... Dat klinkt goed!!  :smiley_shining:
Heel veel plezier, Ellen @ellenruberg (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4424) !
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Maaike PGD op 04-10-2019, 08:33:44
@Anita (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2)  dat wordt zeker een uitdaging voor me, ik heb namelijk niet zoveel Digiscrap materiaal dus moet even kijken hoe of wat er mogelijk is.

Dan is dit weekend wel de om in te slaan
@piep (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4589) !   ;) De hele winkel is 35% korting (korting zichtbaar bij afrekenen) en mocht je krap bij kas zitten zijn er altijd nog wel een paar freebies om mee te werken...
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: aliba2 op 04-10-2019, 14:43:49
(https://digiscrap.nl/gallery/36/5237-031019192039.jpeg)
Heel mooi. Net alsof er een regenboog boven het landschap staat. Mooi hoe de kleuren terugkomen.
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Lotje66xx op 06-10-2019, 14:10:37
Nog op de valreep mijn LO voor deze leuke uitdaging, foto gebruikt van onze vakantie afgelopen september in Friesland met echt Hollands weer  :byebye1:
@Anita (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2) uitdaging geaccepteerd  ;)

(https://digiscrap.nl/gallery/36/medium_327-061019140827.jpeg) (https://digiscrap.nl/index.php?action=gallery;sa=view;id=36708)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 06-10-2019, 14:34:56
Hoi @Lotje66xx (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=327), leuk dat je meedoet! Het is een prachtige layout geworden. Mooie heldere foto, leuk detail dat je wat digitale verf/gesso laat doorlopen in de wolkenpartij. Het thema past er mooi bij, kleuren zijn mooi afgestemd. Heel mooi gedaan!  :good1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Anita op 06-10-2019, 20:17:52
Wat tof @Lotje66xx (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=327) zeg! Ik ga hem even in de galerie wat beter bekijken, ik zie dit vanaf de ipad. Wat gaaf dat je hebt meegedaan!
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: fotojose op 07-10-2019, 18:37:43
Waauuwww... Dank je wel. Niet verwacht. :_yeah:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Maaike PGD op 07-10-2019, 19:45:13
Gefeliciteerd! Veel plezier met je prijs!  :flowers1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: SonjaS op 07-10-2019, 20:27:30
Gefeliciteerd @fotojose (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5237) !! Wat een prachtige layout; helemaal verdiend!  :clap1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: dunkie op 07-10-2019, 20:45:01
Gefeliciteerd @fotojose (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=5237), veel plezier met je prijs
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: piep op 07-10-2019, 21:29:17
Zo lekker laat  icon_redface  maar ik heb de toegeworpen handschoen dan toch maar opgepakt.
En de gebruikte materialen zijn van de Freebie van PGD Meadow.
En de foto's zijn van mijzelf twee gemaakt op het Schuchmann chateau en de achtergrond foto bij het Rabati kasteel in Georgië .

(https://digiscrap.nl/gallery/36/4589-071019201227.jpeg)
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 07-10-2019, 22:12:07
Wow @piep (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4589) het ziet er heel mooi uit! Wat sportief van je dat je de uitdaging heb aangenomen en afgemaakt  :smiley_superwink:. Alles is mooi op elkaar afgestemd, de foto is mooi helder van kleur en past prachtig in het geheel en thema.  :good1:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: piep op 07-10-2019, 22:14:54
Dank voor het compliment @Femke SPPP (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=2384)

Het was ook wel een leuke uitdaging om te doen :_yeah:
Titel: Re: Week 40 - Foto uitdaging | Photo Challenge
Bericht door: Femke SPPP op 07-10-2019, 22:16:45
Jij ook bedankt @piep (https://digiscrap.nl/index.php?action=profile;u=4589)!Ik vind het fijn om te horen dat de uitdaging leuk is  :smiley_swing: missie geslaagd!