Digiscrap Digitaal scrappen

Privacy Policy

######## Nederlandse versie ######## (For English, read below the Dutch version....) ########

Dit privacybeleid beschrijft hoe Digiscrap Digitaal scrappen alle informatie gebruikt en beschermt die u Digiscrap Digitaal scrappen geeft wanneer u deze website gebruikt.
Digiscrap Digitaal scrappen doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Mochten wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geďdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Digiscrap Digitaal scrappen kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Welke informatie verzamelen we over u

We kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer u onze website of winkel gebruikt:
- username
- E-mailadres
- Geboortedatum
- IP adres
- Andere verzamelde gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren zoals "Stel je even voor" en "Gebruikte software".

Specifiek voor de webwinkel:
- Winkelwagen inhoud
- Bestel historie
- Download historie
- Land van herkomst

Cookies en andere trackingscripts
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het internetverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Met cookies kunnen webapplicaties als individu op u reageren. De webtoepassing kan de werking aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en onthouden.
We gebruiken verkeerslog cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens te analyseren over het webverkeer en onze website te verbeteren om deze aan te passen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.
Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige andere informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen.
U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van de website.

Digiscrap Digitaal scrappen gebruikt enkel functionele cookies, zoals hierboven beschreven. Als u op enig moment vragen hebt over onze privacypraktijken of uw rechten hieronder beschreven, kunt u ons bereiken op info@digiscrap.nl

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
- Interne administratie, inclusief service-optimalisatie, website-statistieken.
- We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
- We kunnen op gezette tijden promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u deze interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u heeft opgegeven. uiteraard pas nadat u hier zelf toestemming voor heeft gegeven.

Delen met vertrouwde derde partijen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen waarmee we samenwerken om u in staat te stellen om hun services te integreren in onze eigen Services en met vertrouwde externe serviceproviders voor zover nodig om namens ons diensten te verlenen, zoals:
- Nieuwsbrieven en CRM (PerfectView)
- Nieuwsbrieven (MailChimp)
- Facebook/Twitter/Instagram etc... wanneer u zelf posts, producten of layouts deelt op deze media
- SPAM database

Gegevens over het gebruik van services
Wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services gebruikt en ermee communiceert, inclusief metadata, logbestanden, cookie / apparaat-ID's en locatiegegevens. Deze informatie bevat specifieke gegevens over uw interacties met de functies, inhoud en koppelingen (inclusief die van derden, zoals plug-ins voor sociale media) die deel uitmaken van de Services, het IP-adres (Internet Protocol), het browsertype en de instellingen, de datum en tijd de Services werden gebruikt, informatie over browserconfiguratie en plug-ins, taalvoorkeuren en cookiegegevens, informatie over apparaten die toegang hebben tot de Services, inclusief type apparaat, welk besturingssysteem wordt gebruikt, apparaatinstellingen, applicatie-ID's, unieke apparaat-ID's en foutgegevens, en sommige van deze verzamelde gegevens zijn mogelijk geschikt voor en worden gebruikt om uw locatie te schatten.

Hoe we informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, gebruiken ook wij natuurlijk goede wachtwoorden voor server en databases en is onze forum en website software steeds up-to-date zodat we de informatie die we online verzamelen beveiligen en binnen onze macht veilig te stellen. Tevens wordt alle verkeer van en naar Digiscrap.nl versleutelt (zie hiervoor het groene slotje naast de adresbalk van uw webbrowser) zodat het scannen en lezen van het verkeer door onbevoegden nagenoeg onmogelijk is gemaakt.

!!! Hoewel we veiligheidsmaatregelen implementeren om uw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van internet kunnen we niet garanderen dat gegevens, tijdens transmissie via internet of wanneer opgeslagen op onze systemen of anderszins in onze zorg, absoluut veilig voor inbreuk door anderen. Niets op internet is voor de volle 100% veilig!

Naleving van wettelijke, regelgevende en wetshandhavingsverzoeken.
Wij werken samen met overheids- en wetshandhavingsfunctionarissen en private partijen om de wet te handhaven en na te leven. We zullen alle informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen, omdat we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten om te reageren op claims en juridische procedures (zoals dagvaardingsverzoeken), om onze eigendommen en rechten of de eigendom en rechten van een derde partij, om de veiligheid van het publiek of enige persoon te beschermen, of om activiteiten te voorkomen of stop te zetten die wij als illegaal of onethisch beschouwen.

Communiceren met u.
We kunnen rechtstreeks contact met u opnemen, zoals nodig is voor het leveren van transactionele of website-gerelateerde communicatie.
We kunnen ook contact met u opnemen met aanbiedingen voor aanvullende diensten waarvan wij denken dat deze u waardevol zullen vinden als u ons toestemming geeft, of waar toegestaan ​​op basis van legitieme belangen.
Deze contacten kunnen zijn:
- PM (Privé bericht), Email en Nieuwsbrieven

U kunt uw abonnement- en notificatievoorkeuren ook bijwerken met betrekking tot het ontvangen van berichten van ons door u aan te melden bij uw account en uw Profiel -> Meldingen-pagina te bezoeken.
Profielinfo -> notificaties
Profiel Wijzigen -> Notificaties

Specifiek voor de webwinkel:
- U ontvangt e-mailbevestigingen van uw aankopen.
- U ontvangt e-mailberichten met daarin de link om uw aangeschafte producten te kunnen downloaden.

Doorgifte van persoonlijke gegevens naar het buitenland.
Als u onze Services gebruikt vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens over internationale grenzen heen worden overgedragen. De Digiscrap servers staan in Nederland, geleverd door CloudVPS.

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie te sturen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wilt laten gebeuren.
U kunt details over persoonlijke gegevens die wij over u hebben opvragen door naar uw profiel te gaan en op exportgegevens te klikken.
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@digiscrap.nl zo snel mogelijk. We zullen alle informatie die onjuist is, onmiddellijk corrigeren.

Account verwijderen
Wanneer u uw account wilt verwijderen dan kunt u dit doen vanuit uit eigen profiel. Hier kunt u er ook voor kiezen om uw geplaatste berichten mede te verwijderen. U kunt uiteraard dit verzoek ook bij ons neerleggen en dan zullen wij al uw berichten verwijderen. Helaas is het verwijderen van uw berichten/posts niet meer mogelijk nadat u uw profiel heeft verwijdert. Dit geldt mede voor uw uploads in de galerie. Deze dient u te allen tijde zelf te verwijderen. Dit kunnen wij helaas niet voor u doen.


######## English version below ########

This privacy policy sets out how Digiscrap Digitaal scrappen uses and protects any information that you give Digiscrap Digitaal scrappen when you use this website.
Digiscrap Digitaal scrappen is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.
Digiscrap Digitaal scrappen may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from May 25 2018

What information we collect about you

We may collect the following information when you use our website:
-Username
-Email Address
-Date of Birth
-IP Address
-Other data collected that could directly or indirectly identify you (also profile info: "Tel us who you are" and "used software".

Webstore specific:
- Shopping cart addings
- Purchase history
- Download history
- Your Country

Cookies and other tracking scripts
A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyze web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.
We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.
Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.
You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

If at any time you have questions about our privacy practices or any of your rights described below, you may reach us at info@digiscrap.nl

How we use information we collect
We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:
-Internal record keeping including service optimization, website stats.
-We may use the information to improve our products and services.
-We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.  

Sharing with trusted third parties.
We may share your personal data with third parties with which we have partnered to allow you to integrate their services into our own Services, and with trusted third party service providers as necessary for them to perform services on our behalf, such as:
-Newsletters and CRM (PerfectView)
-Newsletters MailChimp
- Facebook/Twitter/Instagram (when you share posts or layouts).
- SPAM database

Data about Usage of Services
Is automatically collected when you use and interact with our Services, including metadata, log files, cookie/device IDs and location information. This information includes specific data about your interactions with the features, content and links (including those of third-parties, such as social media plugins) contained within the Services, Internet Protocol (IP) address, browser type and settings, the date and time the Services were used, information about browser configuration and plugins, language preferences and cookie data, information about devices accessing the Services, including type of device, what operating system is used, device settings, application IDs, unique device identifiers and error data, and some of this data collected might be capable of and be used to approximate your location.

How we store and secure information we collect
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard.and secure the information we collect online.

!!! While we implement safeguards designed to protect your information, no security system is impenetrable and due to the inherent nature of the Internet, we cannot guarantee that data, during transmission through the Internet or while stored on our systems or otherwise in our care, is absolutely safe from intrusion by others.

Compliance with legal, regulatory and law enforcement requests.
We cooperate with government and law enforcement officials and private parties to enforce and comply with the law. We will disclose any information about you to government or law enforcement officials or private parties as we, in our sole discretion, believe necessary or appropriate to respond to claims and legal process (such as subpoena requests), to protect our property and rights or the property and rights of a third party, to protect the safety of the public or any person, or to prevent or stop activity we consider to be illegal or unethical.

Communicating with you.
We may contact you directly such as necessary to deliver transactional or website related communications.
We may also contact you with offers for additional services we think you'll find valuable if you give us consent, or where allowed based upon legitimate interests.
These contacts may include:
- PM, Email and newsletter

You may also update your subscription preferences with respect to receiving communications from us and/or our partners by signing into your account and visiting your Profile -> Notifications pages.

Webshop specific:
- You will receive e-mail confirmations of your purchases.
- You receive e-mail messages with the link to download your purchased products.

Transfer of personal data abroad.  
If you utilize our Services from a country other than the country where our servers are located, your communications with us may result in transferring your personal data across international borders. Our servers are hosted in The Netherlands by CloudVPS

Links to other websites
Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information
We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.
You may request details of personal information which we hold about you under by visiting your profile and clicking export data.
If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please email us at info@digiscrap.nl as soon as possible. We will promptly correct any information found to be incorrect.

Remove your account
When you want to remove your account, you can remove your posts and layouts too. You can also ask us to do this for you. Keep in mind that We can NOT remove any posts or layouts from you when you already have removed your accound.


Widget